Divendres 19 de de 2018 - 08:50
Esteu aquí: Inici ca EMD Pressupost

Pressupost

Es fa públic per a general coneixement que durant el termini d'informació pública de l'expedient "Pressupost general de l'EMD de Vilamitjana per al 2017 (EXP 628/2016-VI502) que incorpora la plantilla orgànica i relació de llocs de treball, que fou aprovat inicialment per la Junta de Veïns en la seva sessió del 20 de desembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 246 del dia 27 de desembre de 2016 i al tauler d'edictes, no s'han presentat reclamacions,i per tant, d'acord amb l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva el dia 19 de gener de 2017.

PRESSUPOST 2017

En el següent ENLLAÇ podreu consultar el pressupost per aquest 2017 en format editable (XLS)

 

PRESSUPOST 2016

  • En el següent ENLLAÇ podreu consultar el pressupost per aquest 2016 en format editable (XLS)

 

© Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana

C/M. Cabalé,6 25620 Tremp (Lleida) | Tf. 973650005 - emdvilamitjana@ajuntamentdetremp.cat
Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9h a 14h (Ajuntament de Tremp – Placa de la Creu,1)