Dimecres 24 de de 2018 - 01:45

Aprovació del pressupost per al 2017

2 - Feb - 2017
El passat 20 de desembre es va aprovar el pressupost de l'EMD per aquest 2017

Es fa públic per a general coneixement que durant el termini d'informació pública de l'expedient "Pressupost general de l'EMD de Vilamitjana per al 2017 (EXP 628/2016-VI502) que incorpora la plantilla orgànica i relació de llocs de treball, que fou aprovat inicialment per la Junta de Veïns en la seva sessió del 20 de desembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 246 del dia 27 de desembre de 2016 i al tauler d'edictes, no s'han presentat reclamacions,i per tant, d'acord amb l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva el dia 19 de gener de 2017.

 

Pots consultar l'edicte i també el pressupost en format XLS

© Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana

Plaça Ramon Martí núm. 8 25654 Vilamitjana (Lleida) | Tf. 973650005 - emdvilamitjana@ajuntamentdetremp.cat
Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9h a 14h (Ajuntament de Tremp | Placa de la Creu,1)